Transitievergoeding

Regelmatig krijgen wij door relaties de vraag voorgelegd “ik ontvang een transitievergoeding is daar fiscaal nog iets mee doen”.

Ons antwoord is dan, in principe niet. De stamrechtvrijstelling waarop met de vraag wordt gedoeld, is jaren geleden afgeschaft.

Wel kan mogelijk wel gebruik worden gemaakt van de fiscale fiscaliteit middeling.

In het kalenderjaar van de transitievergoeding is door de ontvangst van de transitievergoeding  het inkomen uit werk en woning hoger dan het inkomen uit werk en woning in de voorafgaande kalenderjaren en toekomstige kalenderjaren.

Overeenkomstig is in het kalenderjaar waarin de transitievergoeding wordt ontvangen, de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekering hoger dan de kalenderjaren waarin deze vergoeding niet wordt ontvangen.

Middeling kan dit financieel nadeel deels repareren.

Bij middeling wordt het gemiddelde inkomen van werk en woning van drie opeenvolgende kalenderjaren berekend en vervolgens over dit gemiddelde inkomen inkomstenbelasting en premie volksverzekering berekend.

Vervolgens wordt de werkelijk verschuldigde inkomstenbelasting premie volksverzekeringen over de drie opeenvolgende kalenderjaar vergeleken met de in theorie berekende inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als de uitkomst hoger is dan leidt dit tot een teruggaaf middeling.

Bij de middeling dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat een kalenderjaar maar één keer in een middelingsberekening kan worden opgenomen.

Ter verduidelijking.

U ontvangt in 2020 de transitievergoeding.

Dan is middeling mogelijk:

  • Over de kalenderjaren 2018 t/m 2020 of
  • Over de kalenderjaren 2019 t/m 2021 of
  • Over de kalenderjaren 2020 t/m 2022

Wij adviseren onze relaties – in voorkomende gevallen - pas een verzoek tot middeling in te dienen na de inkomstenbelasting 2022, dus in 2023.Dan kunnen wij nl. pas uitspraken doen over welk tijdvak een relatie die hoogste middelingsteruggave ontvangt.

Dat wil niet zeggen dat wij in 2021 en 2022 stil zitten en het inkomen uit werk en woning als een vast staand gegeven zien.

In samenspraak met onze relaties bespreken we hoe kunnen werk en inkomen in 2021 en 2022 binnen de fiscale mogelijkheid zodanig verlagen, dat het in de eerste plaats een positief effect heeft op de middelingsteruggave in 2023.

Als een relatie inmiddels een onderneming is gestart, dan passeren in een adviesgesprek de onderwerpen zelfstandigenaftrek, startersaftrek, willekeurige afschrijvingen startende ondernemers, investeringsaftrek, milieu investeringsaftrek, energie aftrek, premie arbeidsongeschiktheidsverzekering en afstorten jaar- en reserveringsruimte lijfrente de revue.

Als een relatie nog een uitkering van het UWV ontvangt of bij een andere werkgever in loondienst is getreden, dan passeren in een adviesgesprek het oversluiten van de hypotheek van de eigen woning, met boete rente tot gevolg en het afstorten jaar- en reserveringsruimte lijfrente de revue.

Voorgaande is maatwerk. Bij elke relaties beoordelen wij welk fiscaal gereedschap uit de gereedschapskist wordt gehaald. Het verlagen van het inkomen uit werk en woning in 2021 en 2022 kan er zelfs toe leiden dat de toeslagen in die kalenderjaren hoger worden, dan wel er een recht op toeslagen ontstaat.

Heeft u in 2020 een transitievergoeding ontvangen, en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

 

Contact