Kabinet verzacht impact coronavirus met nieuwe economische maatregelen voor bedrijfsleven.

Nu het coronavirus Nederland in zijn greep houdt en de eerste gevolgen merkbaar zijn, beginnen ook ondernemers/zzp’ers de maatregelen te voelen. Sommige ondernemer hebben hun deuren moeten sluiten, andere hebben te maken met veel personeel dat ziek is en niet kan werken, weer andere hebben te maken met vertraagde levering van goederen/grondstoffen of last van een beperkte cashflow omdat dat facturen veel later betaald worden.
 
Om de ondernemers en zzp’ers in Nederland te helpen komt het kabinet met extra maatregelen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Dat schrijven de ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes aan de Tweede Kamer. De maatregelen variëren van een mogelijke opschaling van de werktijdverkorting tot een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
 
Alle maatregelen (voor zover nu bekend) op een rij:
 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW):
U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. U kunt een aanvraag indienen voor een “substantiële tegemoetkoming in de loonkosten”, maximaal 90% van de loonsom. Van het UWV ontvangt u dan een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming, zodat u werknemers in dienst kunt houden en doorbetalen. Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting.
 
Heeft u personeel in dienst en kan uw personeel minder werken door de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te beperken, neem dan contact met onze adviseurs op. Samen met u kunnen wij beoordelen of u van deze regeling gebruik kan maken en hoe de aanvraagprocedure verloopt.
 
Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning ZZP en MKB (TOZO):
U kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.
 
 
Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C):
Via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) kunt u onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend. De BMKB-C geldt voor kredieten tot € 1,5 mln. Kijk op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken voor meer informatie of op de site van RVO.nl voor deelnemende financiers.
 
 
Garantie Ondernemersfinanciering (GO):
Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen vanaf €1,5 mln. kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De overheid geeft 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per bedrijf ligt tijdelijk op €150 mln. Meer informatie op de website van RVO.nl.
 
Maatregelen Belastingdienst:
 • U kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van aanslagen van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Na uw aanvraag wordt de invordering stilgezet. De Belastingdienst zal geen verzuimboete uitdelen als u de komende maanden te laat belasting betaalt.
 • Verwacht u een lagere winst, dan kunt u een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen.
 • De belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
 
Bent u in liquiditeitsproblemen gekomen en heeft u moeite om de belastingaanslagen te betalen, dan kijken onze adviseurs graag samen met u naar de mogelijkheden van deze regelingen.
 
Banken verlenen tot 6 maanden uitstel van aflossingen:
De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot. Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.
 
Banken zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten/ondernemers die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Banken bieden daarbij maatwerk zodat voor elke klantsituatie de best passende oplossing wordt geboden.
 
Maatregelen die u zelf kan treffen:
 • Is het mogelijk om via gestructureerd aanmanen vorderingen sneller te innen?
 • Wordt tijdig gefactureerd?
 • Is het mogelijk om facturen te financieren?
 • Is het mogelijk om met aanbetalingen te werken voor grotere orders?
 • Is het mogelijk om met betalingskorting te zorgen voor kortere betalingstermijnen bij afnemers?
 • Is beoordeeld op welke andere kosten eventueel kan worden bespaard?
 • Is het mogelijk om betalingsregelingen of afspraken te maken met leveranciers?
 • Is het mogelijk om een tijdelijke huurstop of huurverlaging te bespreken met uw verhuurder?
 • Is het mogelijk om via alternatieve manieren toch verkopen te realiseren (online, webshop, bezorgen, afhalen)?
 
Vervolg
Tot slot blijft het kabinet de economische situatie rondom het coronavirus nauwlettend volgen. Indien nodig zal het kabinet tijdig alle noodzakelijke en passende vervolgmaatregelen treffen.
Wij proberen zo veel mogelijk op de hoogte te blijven van de maatregelen en onze adviseurs staan klaar om met u te opties en mogelijkheden te bespreken.
 
Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het Coronavirus en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers.
 
 

Contact